Hz. Peygamber (s.a.a)’in Hadislerinde Hz. Mehdi (a.s)

Musa Sadık

Mehdilik konusunun üzerinde önemle durulması gereken yönlerinden biri, bu inancın, elimize ulaşan hadislerde nasıl beyan edilmiş olduğudur. Çünkü Kur’an’da genel hatlarıyla geçen bu İslamî inancın asıl kaynağı, Peygamber sallallâhu aleyhi ve alih ’ın hadisleri ile onun pâk Ehl-i Beyt’inin sözleridir.

Bu yüzden, bu inancın temellerini sahih bir şekilde incelemek için Müslümanlar arasındaki sahih hadis kitaplarına başvurmamız gerekir.

Biz şuna inanıyoruz ki, hadisler üzerinde taassupsuz ve derin bir araştırma, Mehdilik inancının, İslam’ın temel inançlarından biri olduğunu ve her Müslümanın dinini ve imanını kemale ulaştırmak için buna inanmak zorunda olduğunu ortaya koyar.

Biz bu makalede, Resulullah’ın hadisleri ve pak Ehl-i Beyt’inin sözleri ışığında Mehdilik inancını açıklamaya çalışacağız.

Mehdi ile ilgili Hadislerin Ehl-i Sünnet Nezdine Mütevatir Oluşu

Mehdi aleyhi’s-selâm ile ilgili hadislerin sayısı o kadar fazladır ki iki İslami fırkanın naklettiği hadisler içerisinde çok az konu bu hadde ulaşmıştır. Şiilerde Peygamber sallallâhu aleyhi ve alih ve Ehl-i Beyt imamlarının hepsinden Mehdi aleyhi’s-selâm hakkında hadisler varit olmuştur.

Ehl-i Sünnet’in de Resulullah sallallâhu aleyhi ve alih ’ten bu konuda naklettikleri hadisler mütevatir olup, onların ileri gelenlerinin büyük bir bölümü de buna tanıklık etmişlerdir.

Hafız Eskalani “ et-Tehzib ” c. 9, s. 144’de (Haydar Abad bas.) der ki: “Mehdi ve onun Ehl-i Beyt’ten olduğu yedi yıl hükümet edeceği, yeryüzünü adaletle dolduracağı, Hz. İsa’nın onunla birlikte zuhur edeceği, Deccal’ı öldüreceği, ümmete imamet edeceği ve İsa’nın onun arkasında namaz kılacağına dair Mustafa sallallâhu aleyhi ve alih ’ten naklolunan hadisler, ravilerinin sayısının çokluğundan mütevatir ve müste-fizdir...”

Bunu Suyuti de “ el-Havi li-l Fetava ” kitabında aynen nakleder.

İbn-i Hacer-i Heysemi, “ Es Savaik”, s. 165 (Mısır bas.) der ki: Ebu Hüseyn-i Acuri şöyle der: Mehdi’nin zuhuru, Ehl-i Beyt’ten olduğu, yeryüzünü adaletle dolduracağı, İsa aleyhi’s-selâm ’la birlikte zuhur edeceği ve Filistin topraklarında ki “Bab-ı Led” de Deccal’ı öldürmek için ona yardım edeceği, ümmete imamet edeceği ve İsa aleyhi’s-selâm ’ın da onun arkasında namaz kılacağına dair Mustafa sallallâhu aleyhi ve alih ’ten naklolunan hadisler, ravilerinin sayısının çokluğundan mütevatir ve müste-fizdir.”

Şeblenci “ Nur-ul Ebsar”, s. 171’de (Mısır Şa’biyye bas.) der ki: “Mehdi’nin Ehl-i Beyt’ten olduğu ve yeryüzünü adaletle dolduracağına dair Peygamber sallallâhu aleyhi ve alih ’ten naklolunan rivayetler mütevatirdir ve Deccal’ı öldürmek için İsa’ya yardım edeceğini bildiren hadisler de mütevatirdir.”

Mısırlı Şeyh Muhammed-i Hanefi “ İthaf-u Ehl-il İslam ” (elyazması) adlı kitabında der ki: “Mehdinin zuhur edeceğine dair, Peygamber sallallâhu aleyhi ve alih ’ten naklolunan hadisler mütevatirdir...”

Araştırmacı Muhammed b. Resul Berzenci “ el-İşaatu li Eşrat-is Sae” (s. 87, Mısır bas.) adlı kitabında der ki: “Muhammed b. Hasan Esfevi “ Menakıb-ı Şafii ” adlı kitabında şöyle der: Mehdi ve onun Peygamber’in Ehl-i Beyt’inden olduğuna dair Resulullah’tan naklolunan rivayetler mütevatirdir.”

Şeyh Muhammed Sabban “ İs’af-ur Rağıbin s.140’da (Mısır bas.) der ki: “Mehdi’nin zuhuru, Ehl-i Beyt’ten olduğu, yeryüzünü adaletle dolduracağı ve Filistin’deki “Bab-ı Led”de Deccal’ı öldürmek için İsa’ya yardım edeceği, ümmete imam olup İsa’nın onun arkasında namaz kılacağına dair Peygamber sallallâhu aleyhi ve alih ’ten ulaşan hadisler mütevatirdir.”

Süveydi “ Sebaik-uz Zeheb ” s.78’de (Mısır bas.) der ki: “Alimlerin üzerinde ittifak ettikleri şey şudur ki, Mehdi ahir zamanda kıyam edecektir ve yeryüzünü adaletle dolduracaktır.”

Ehl-i Sünnetin hafız ve ravileri yüzlerce hadis, tefsir, kelam, irfan, terceme, lügat ve tarih kitaplarında Mehdi hadisini tahric etmişlerdir. Bunlardan bazıları şunlardır:

1- Buhari, Sahih ’inde. [1]

2- Müslim b. Haccac, Sahih ’de.

3- Buhari, Tarih-i Kebir ’de.

4- Ebu Davud, Sünen ’de.

5- İbn-i Mace, Sünen ’de.

6- Hakim, Müstedrek ’te.

7- Ahmed b. Hanbel, Müsned ve el-Cem’u Beyn’es Sihah’ da.

8- Tirmizi, Sahih ’inde.

9- İbn-i Kesir , el-Bidayetu ven Nihaye ’de.

10- Ayrıca, Nihayet-ul Bidaye ’de.

11- Zehebi, Mizan-ul İtidal ’da.

12- Ayrıca, Tezkiret-ul Huffaz ’da.

13- Ayrıca, Lisan-ul Mizan ’da.

14- Ayrıca, Tarih-ul İslam ’da.

15- Ayrıca, Telhis-ul Müstedrek ’de.

16- Muttaki, Kenz-ul Ummal ’da.

17- Ayrıca, Muntahab-ı Kenz-ul Ummal ’da.

18- Ebu Nuaym, Hilyet-ul Evliya ’da.

19- Muhibbuddin Hatip, Zahair-ul Ukba ’da.

20- Ayrıca, Riyaz-un Nazıra ’da.

21- Yusuf b. Yahya Mukaddesi, Akd-üd Dürer ’de.

22- Beyhaki, el-İtikad ’da.

23- Ayrıca, el-Bas’u ve’n Nüşur ’da.

24- Hamidi, el-Cem’u Beyn’es Sahiheyn ’de.

25- Heysemi, Mecme-uz Zevaid ’de.

26- Taberi, Mucem-us Sağir ’de.

27- Hatib, Tarih-i Bağdad ’ta.

28- İbn-i Esir, En Nihaye ’de.

29- Eskalani, el-İsabe ’de.

30- Ayrıca, Tehzib-ut Tehzib ’te.

31- İbn-i Asakir, Tarih-i Dimeşk ’de.

32- İbn-i Esir, Usd-ul Gabe ’de.

33- Diyarbekri, Tarih-ul Hamis ’de.

34- İbn-ül Cevzi, Tezkire ’de.

35- İbn-i Hallikan, Vefeyat-ul A’yan ’da.

36- İbn-i Hacer, Savaik-ul Muhrika ’da.

37- İbn-i Teymiyye, Minhac-us Sünne ’de.

38- Suyuti, Cami-us Sağir ’de.

39- Semhudi, Cevher-ul Akdeyn ’de.

40- Zeyni Dahlan, Siret-un Nebeviyye ’de.

Yeryüzü Adalet ve Eşitlikle Dolduracak olan Hz. Mehdi ’ nin Özellikleri

Mehdi aleyhi’s-selâm ’ı, yaratılışın başlangıcından ahir zamana kadar gelip geçecek diğer bütün insanlardan ayıran özellik, onun yeryüzündeki zulüm ve fesadı ortadan kaldıracak olmasıdır.

İşte bu, Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de vermiş olduğu vaadidir: “Zikir’den sonra Zebur’da da yazdık ki, salih kullarım yeryüzüne varis olacaklardır.” [2] Aynı şekilde: “Allah sizlerden iman edip salih ameller işleyenlere kendilerini yeryüzüne varis yapacağına dair söz verdi.” [3]

Doğaya hakim olan düzen incelendiğinde de bu gerçek ortaya çıkmaktadır; yani dünya bu hakikatin tecelli zamanını, adlin ve adaletin doğacağı anı beklemektedir.

Büyük müfessir ve meşhur filozof, Allame Tabatabai (r.a) bu konuyu açıklarken özetle şöyle der: “İnsanoğlu yeryüzüne ayak bastığından itibaren mutluluk ve saadetle içiçe olan bir toplumsal hayatın ümidini hep kalbinde taşımıştır. Ve o, bu ümidine ulaşmak için çaba harcamıştır. Eğer böyle bir ümit gerçekleşmeyecek olsaydı, insanın böyle bir ümit taşıması mümkün olmazdı. Eğer yiyecek yaratılmasaydı, insana açlık duygusuda verilmezdi, eğer su olmasaydı, insanda susama duygusu da olmazdı; eğer ona bir eş yaratılmasaydı, cinsel duygu da verilmezdi. İşte bu yüzden dünyada öyle bir zaman gelecek ki, insanlık toplumu adalet ve eşitlikle dolacak, fertler barış ve sefa içinde yaşayacak, toplum fazilet ve kemalle dolacaktır. Yeryüzünü adaletle dolduracak bir şahsa olan inanç, İslam’a özgü bir inanç değildir. Kur’an-ı Kerim’de de bildirildiği üzere, diğer ilahî dinlerde de bu müjde yer almıştır. Ve hatta bu inanç insanın fıtratından kaynaklandığı için bütün insan topluluklarında hatta putperestlerde bile vardır.”

Şii ve Sünni kanalıyla mütevatir olarak, Resulullah salla’llâhu aleyhi ve alih ’in İslam ümmetine Mehdi’nin zuhurunu ve onun bu özelliğini bildirmiş olduğu nakledilmiştir. İşte bu hadislerden bazıları:

Ehl-i Sünnet Kitaplarında Hz. Mehdi’nin Özellikleri

1- Müstedrek-i Hakim , c. 4 s.558.

Ebu Said-el Hudri:

Resulullah sallallâhu aleyhi ve alih ’ten şöyle nakleder: “ Yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolacak, sonra benim soyumdan birisi zuhur edecek ve yeryüzünde yedi veya dokuz yıl hükümet edecek, yeryüzünü adalet ve eşitlikle dolduracaktır. ”

Bu hadisi diğer birçok Ehl-i Sünnet kitapları da rivayet ederler. Örneğin: “ el-Müsned ” c. 3, s. 28 ve 70; Ebu Nuaym “ Erbain ” 2. hadis, “ Feraid-us Simtayn ”, “ Telhis-ul Müstedrek ” c. 4, s. 558 ve “ el-Havi li-l Fetava ” c. 2, s. 63.

2- Müsned-i Ahmed : c. 3 s. 36.

Ebu Said Hudri’den:

Resulullah sallallâhu aleyhi ve alih şöyle buyurdu: “ Yeryüzü, zulüm ve haksızlıkla dolmadıkça kıyamet kopmaz. ” Sonra buyurdu ki: “ Benim itretimden (Ehl-i Beyt’imden) bir adam zuhur edecek, yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolduğu gibi, onu adalet ve eşitlikle dolduracaktır. ”

Bu hadisi diğer birçok Ehl-i Sünnet alimleri de kitaplarında rivayet ederler. Örneğin: el-Müstedrek, c. 4, s. 557.

3- Müsned-i Ahmed , c. 3, s. 37:

Ebu Said Hudri’den:

Resulullah sallallâhu aleyhi ve alih şöyle buyurdu: “ Sizlere Mehdi’yi müjdeliyorum. Halkın ihtilaf ve çekişme zamanında ümmetime gönderilecek ve yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolduğu gibi, onu adalet ve eşitlikle dolduracaktır. Gökte ve yerde olanlar ondan razı olacaklar ve o, malları sahih olarak taksim edecektir. ” Adamın birisi: “Sahih olarak nasıl taksim edecek?” diye sordu. Buyurdu ki: “ Halkın arasında eşit olarak (dağıtacak). ” Sonra buyurdu ki: “O zamanda Allah, Muhammed ümmetinin kalbini zenginlikle dolduracaktır ve onun adaleti onların hepsini kapsayacaktır; hatta nida eden, “Mala ihtiyacı olan var mıdır?” diye nida edecek, bir kişiden başka hiçbir kimse kalkmayacaktır. Bunun üzerine ona git hazinedara Mehdi bana mal vermeni emrediyor de. Bunun üzerine hazinedar ona seç diyecek, adam onu kendi evine getirip açınca pişman olup ben Muhammed’in ümmetinin en ihtiraslısı mı oldum, yoksa onlara yeterli olan bana kifayet etmedi mi diyecek. Sonra şöyle buyurdu: “Bunun üzerine o malı geri getirecek, ancak ondan geri alınmayacak ve biz verdiğimiz bir şeyi geri almayız denilecektir.” Böylece yedi, sekiz veya dokuz sene devam edecektir, bundan sonra yaşantının bir hayrı yoktur. ”

4- Feraid-us Simtayn , c. 2, s. 334:

Cabir b. Abdullah-ı Ensari’den:

Resulullah sallallâhu aleyhi ve alih şöyle buyurdu: “ Mehdi benim evlatlarımdandır. Onun ismi benim ismimdir, künyesi de benim künyemdir, ahlak ve yaratılış olarak da insanların en çok bana benzeyenidir. O gaybete çekilecek ve o dönemde halk şaşkınlık içinde kalacak, ümmetler sapıklığa düşecektir. Sonra Mehdi, parlak bir yıldız gibi ortaya çıkacak, yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolduğu gibi, onu adalet ve eşitlikle dolduracaktır. ”

5- Usd-ul Gabe , c. 1, s. 259:

Kays b. Cabir’in, dedesinden:

Resulullah sallallâhu aleyhi ve alih şöyle buyurdu: “ Benden sonra halifeler, halifelerden sonra da emirler gelecek, emirlerden sonra ise zorba hükümdarlar gelecek, sonra Ehl-i Beyt’imden (biri) çıkacak, yeryüzü zulümle dolduğu gibi, onu adaletle dolduracak. ”

Bu hadisi diğer Ehl-i Sünnet kitapları da naklederler. Örneğin: “ el-Erbaine Hadisen fi Zikr-il Mehdi ” 37. hadis, “ Muntahabu Kenz-il Ummal ” c. 6, s. 30; “ el-Beyan fi Ahbar-ı Ahir-iz Zaman ” s. 98; “ Es Savaik ” s. 99; “ el-Havi li-l Fetava ” c. 2, s. 64; “ el-Cami’us Sağir ” c. 2, s. 33; “ el-Fusul-ül Mühimme ”, s. 280; “ el-İsabe ” c. 4, s. 31; “ Mecma-uz Zevaid ” c. 5, s. 190; “ el-Erbain ” s. 299; “ el-Kureb fi Mahabbat-il Arab ” s. 134; “ Nur-ul Absar ” s. 231; “ el-Feth-ul Kebir ” c. 2, s. 164.

6- Yenabi-ul Mevedde , s. 445:

Ali aleyhi’s-selâm ’dan:

“Resulullah sallallâhu aleyhi ve alih şöyle buyurdu: “ Hüseyin’in evlatlarından biri ümmetimde kıyam etmedikçe dünya yok olmaz. O, yeryüzü zulümle dolduğu gibi, onu adaletle dolduracaktır. ”

Bunu diğer Ehl-i Sünnet kitapları da naklederler. Örneğin; “ Meveddet-ul Kurba ” s. 96.

7- Mehdi aleyhi’s-selâm Cennet Ehlinin Efendilerindendir.

Bu konuyla ilgili hadis Ehl-i Sünnet kitaplarında da nakledilmiştir. Örneğin; “ Sünen-i İbn-i Mace ” c. 2, s. 519’da (Mısır bas.) şöyle geçer:

Enes b. Malik’den:

“Resulullah’ın şöyle buyurduğunu duydum: “ Biz Abdulmuttalib oğulları cennet ehlinin efendileriyiz: Ben, Hamza, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve Mehdi. ”

8- Mehdi aleyhi’s-selâm Cennet Ehlinin Tavusudur.

Bu hadis Ehl-i Sünnet kitaplarında da yer almıştır. Örneğin: “ el-Fusul-ul Muhimme ” s. 295’de (Necef bas.) İbn-i Şirveyh-i Deylemi’nin “ el-Firdevs ” adlı kitabının Elif ve Lam babında.

İbn-i Abbas’dan:

“Resulullah sallallâhu aleyhi ve alih buyurdu ki: “Mehdi, cennet ehlinin tavusudur.”

9- Hz. Ali aleyhi’s-selâm ’dan:

“Resulullah sallallâhu aleyhi ve alih şöyle buyurdu: “ Mehdi biz Ehl-i Beyt’tendir, Allah onun halini bir gecede ıslah edecektir. ”

10- Mehdi, Resulullah’ın Evlatlarındandır.

Bu konuyla ilgili hadisler muhtelif Ehl-i Sünnet kitaplarında mevcuttur. Örneğin; el-Müsned ’e haşiye olarak basılan “ Muntahabu Kenz-ul Ummal ” c. 6, s. 30 (Mısır bas.).

Huzeyfe’den:

“Resulullah sallallâhu aleyhi ve alih şöyle buyurdu: “ Mehdi benim evlatlarımdandır. Yüzü, inci gibi parlayan yıldıza benzer. ”

11- Ümm-ü Seleme’den:

Resulullah’tan: “ Mehdi benim itretimden ve Fatıma’nın evlatlarındandır. ” diye buyurduğunu duydum.

Bu hadis Ehl-i Sünnet kitaplarında mevcuttur. Örneğin: “ el-Müsned ”e haşiyesinde basılan “ Muntahabu Kenz-il Ummal ” c. 5, s. 96’da (Mısır bas.) İbn-i Asakir yoluyla Hüseyin’den rivayet olunmuştur ki Resulullah sallallâhu aleyhi ve alih Fatıma salamullahi aleyha ’ya şöyle buyurdu: “ Sana müjde veriyorum ey Fatıma! Mehdi sendendir. ”

Mehdi (a.s) Hz. Hüseyin (a.s) ’ ın Evlatlarındandır

12- Bu konuyla ilgili hadisler Ehl-i Sünnet kitaplarında da naklolunmuştur. Örneğin; Zahair-ul Ukba , s. 136’da (Mısır bas.):

Huzeyfe’den:

“Peygamber sallallâhu aleyhi ve alih şöyle buyurdu: “ Eğer dünyanın sonuna sadece bir gün kalsa dahi, Allah o günü, o kadar uzatacak ki, sonunda evlatlarımdan birini göndersin; onun ismi, benim ismimdendir. ” Selman dedi ki: Ey Allah’ın Resulü, hangi oğlundan olacak?” Buyurdu ki: “ Bu oğlumdan. ” Ve eliyle Hüseyin’i gösterdi.”

13- Mehdi’nin İsmi Peygamber’in İsmiyle Aynıdır.

Bu anlamdaki hadisler de Ehl-i Sünnet kitaplarında geçmektedir: Örneğin: “ İtikad-ı Beyhaki ” s. 105.

Ali b. Ebu Talib aleyhi’s-selâm ’dan:

“Resulullah sallallâhu aleyhi ve alih şöyle buyurdu: “ Eğer dünyanın sonuna sadece bir gün kalsa dahi, Allah o günü, o kadar uzatacak ki sonunda ismi benim ismimden olan Ehl-i Beyt’imden birini gönderecek.... ”

Hz. Mehdi ’ nin Zamanında Hz. İsa ’ nın Nüzulu ve Ümmetin Emirliğini Kabul Etmekten Kaçınması

14- Bu konuyla ilgili hadisi de Ehl-i Sünnet, kitapları nakleder. Örneğin, “ Sahih-i Müslim ” c. 1 s. 95’de (Mısır bas.)

Cabir b. Abdullah’tan:

Resulullah’tan duydum ki: “ Kıyamete kadar ümmetimden bir taife hak üzerine savaşacak ve muzaffer olacaktır. ” Sonra buyurdu ki: “ İsa b. Meryem gökten nazil olacak ve onların emiri ona diyecek ki: Gel, bize namaz kıldır. O da diyecek ki: “Hayır, sizin bazılarınız, diğer bazılarınızın emirleridir, Allah’ın bu ümmete verdiği bir üstünlüktür bu. ”

15- “ el-Havi li-l Fetava ” s. 81 (Mısır bas.) Ebu Amr ed-Dani’nin Sünen’inden naklen Huzeyfe’den şu hadisi tahric eder: Resulullah sallallâhu aleyhi ve alih buyurdu ki: “ Mehdi zuhur ettiğinde İsa b. Meryem de nazil olacaktır. saçlarından sular damlarken Mehdi ona diyecek ki: “Öne geç ve halka namaz kıldır.” İsa ise diyecek ki: “Namaz senin için ikame olunmuştur.” Böylece benim evlatlarımdan birinin arkasında namaz kılacak. ”

16- Sahih-i Buhari , c. 4, s. 205, (Beyrut bas.) “ Kitabu Bed’il Halk ” “Kitapta Meryem’i de an” babında. Ebu Hureyre’den şöyle nakledilir: Resulullah sallallâhu aleyhi ve alih buyurdu ki: “ İsa b. Meryem nazil olup, İmamınız da sizden olunca ne yapacaksınız ?”

“ Sahih-i Müslim ” c. 1, s. 94’de de (Mısır bas.) şöyle geçer:

Ebu Hureyre’den:Resulullah sallallâhu aleyhi ve alih şöyle buyurdu: “ Meryem’in oğlu içinize döndüğü zaman, İmamınız da sizden olunca ne yapacaksınız ?”

Mehdi Zuhur Ettiğinde Meydana Gelecek Bazı İlahi Nişaneler

17- Bu konuyla ilgili hadisleri de Ehl-i Sünnet kitaplarında rivayet ederler. Örneğin: Ebu Nuaym “ el-Erbaune Hadisen ” kitabının 16. hadisinde şöyle der:

Abdullah b. Ömer’den:

“Resulullah sallallâhu aleyhi ve alih şöyle buyurdu “ Mehdi zuhur ettiğinde başının üstünde bir bulut olacak ve oradan bir münadi şöyle seslenecek: Bu Mehdi, Allah’ın halifesidir, ona tabi olun. ”

On yedinci hadiste ise yine Abdullah b. Ömer’den naklen, Resulullah sallallâhu aleyhi ve alih şöyle buyurmuştur: “ Mehdi zuhur ettiğinde başının üstünden bir melek şöyle nida edecek: Bu Mehdi Allah’ın halifesidir, ona tabi olun. ”

Mehdi (a.s)’a Tabi Olanlar Hidayet Üzere Olacaklardır.

18- Bu konuyla ilgili hadisi de Ehl-i Sünnet kitaplarında rivayet eder. Örneğin; “ el-Havi li-l Fetava ” c. 2 s. 67’de (Mısır bas.) şöyle geçer: Taberani, Avf b. Malik’ten Resulullah sallallâhu aleyhi ve alih ’in şöyle buyurduğunu tahric etmiştir: “ Çok karanlık ve dehşetli bir fitne gelecek ve onu diğer fitneler izleyecek. Sonunda benim Ehl-i Beyt’imden Mehdi denilen biri çıkacak. Eğer onu görürsen ona tabi ol, böylece hidayete erenlerden olursun. ”

Allah, Mehdi (a.s) için Gökten Bol Yağmur İndirecek ve Toprak Ürünleri Çoğalacak.

19- Bu konuyla ilgili hadisi Ehl-i Sünnet kendi kitaplarında rivayet etmiştir. Örneğin: [4] “ el-Müstedrek ” c. 5, s. 557’de (Haydarabad bas.) şöyle geçer: Ebu Said el Hudri’den:

 Resulullah sallallâhu aleyhi ve alih şöyle buyurdu: “ Ümmetimin sonunda Mehdi zuhur edecek, Allah ona yağmurunu gönderecek ve yeryüzü mahsullerini çıkaracak. Malı sahih olarak verecek. Hayvanlar çoğalacak, ümmet yücelecek ve o yedi veya sekiz yıl yaşayacaktır .”

Bu hadisin senedi sahihtir, ama Şeyheyn (Buhari ve Müslim) onu tahric etmemiştir.

Mehdi (a.s) Deylem Dağı ve Konstantiniye’ye Egemen Olacaktır.

20- Bu konuyla ilgili hadisi de Ehl-i Sünnet kendi kitaplarında rivayet ederler.

Örneğin: [5] “ Sünen-i İbn-i Mace ” c. 2, s. 179’da (Mısır bas.) şöyle geçer:

Ebu Hureyre’den:

“Resulullah sallallâhu aleyhi ve alih şöyle buyurdu:

“ Eğer dünyanın sonuna sadece bir gün kalsa dahi Allah (c.c) o günü, o kadar uzatacak ki Ehl-i Beytimden biri gelecek, Deylem Dağı ve Kostantiniye’ye hakim olacak .”

21-En üstün İbadet, Mehdi’nin Zuhurunu Beklemektir.

Bunu birçok Ehl-i Sünnet kitaplarında rivayet ederler. Örneğin: “ Feraid-us Simtayn ”de (el yazması) şöyle geçer:

Emir-ül Mü’minin aleyhi’s-selâm ’dan:

“Resulullah sallallâhu aleyhi ve alih şöyle buyurdu: “En üstün ibadet, fereci (Hz. Mehdi’nin zuhurunu) beklemektir.”

Hz. Resulullah (s.a.a) ’ ın  Hz. Mehdi ’ nin Gaybeti Hakkındaki Hadisleri

22- Kemal-ud Din, c. 2, s. 413:

Gıyas b. İbrahim’den:

İmam Cafer-i Sadık aleyhi’s-selâm babalarından, Hz. Resulullah sallallâhu aleyhi ve alih ’in şöyle buyurduğunu nakleder: “ Benim evlatlarımdan olan Kaim’i, gaybeti zamanında inkâr eden, cahiliye ölümü üzerine ölür. ”

23- Kemal-ud Din, c. 1, s. 287 ve ondan naklen Bihar-ul Envar , c. 51, s. 72:

Ebu Basir’den:

 İmam Cafer-i Sadık aleyhi’s-selâm babalarından nakleder ki, Resulullah sallallâhu aleyhi ve alih şöyle buyurdu: “ Mehdi benim evlatlarımdandır, onun ismi benim ismim, künyesi ise benim künyemdir; halk içerisinde yaratılışta bana en çok benzeyendir. Onun gaybeti olacak; halk o dönemde şaşkınlık içinde kalacak, birçokları dinlerinden sapacaktır. İşte o zamanda Mehdi, parlak bir yıldız gibi gelecek, yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolduğu gibi onu adaletle dolduracaktır. ”

Peygamber, Mehdi ’ yi Adıyla ve Babalarının Adıyla Tanıtmaktadır

24- Kifayet-ul Eser s. 53

Cabir b. Abdullah Ensari’den:

Yüce Allah Peygamberine “Ey iman edenler! Allah’a, Resulüne ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin” ayetini nazil ettiğinde; “Ey Allah’ın Resulü! Allah’ı ve Resulünü tanıdık. Peki sana itaat ettiğimiz gibi kendilerine itaat etmemiz gereken “emir sahipleri” kimlerdir? diye sordum. Buyurdu ki: “ Onlar benim halifelerim ve benden sonra Müslümanların İmamlarıdırlar. Birincisi Ali b. Ebu Talib’dir. Sonra Hasan, sonra Hüseyin, sonra Ali b. Hüseyin, sonra Muhammed b. Ali, -o Tevrat’ta Bâkır olarak tanınır, sen onu göreceksin ey Cabir, onunla görüştüğünde benim selamımı ona ilet- sonra Sadık Cafer b. Muhammed, sonra Musa b. Cafer, sonra Ali b. Musa, sonra Muhammed b. Ali, sonra Ali b. Muhammed, sonra Hasan b. Ali, sonra adı ve künyesi benim adım ve künyemle aynı olan Allah’ın yeryüzündeki hücceti ve kulları arasındaki rahmeti olan Hasan b. Ali’nin oğludur. Zikri yüce olan Allah, onun eliyle doğuyu ve batıyı fethedecektir. O Şiileri ve sevenlerinden uzun bir süre gizli kalacak. O dönemde sadece Allah’ın kalbini imanla imtihan ettiği insanlar onun İmamet inancında sabit kalacaktır. ”

Cabir diyor ki: “Ya Resulullah! O dönemde Şiileri ondan yararlanabilecekler mi?” diye sordum. Buyurdu ki: “ Beni peygamber olarak gönderene andolsun ki, onlar onun gaybet döneminde, onun nuruyla aydınlanacak ve velayetinden yararlanacaklar, tıpkı halkın bulut kapatsa dahi güneşten yararlandığı gibi...Ey Cabir! Bu, Allah’ın gizli sırlarından ve Allah’ın saklı ilim hazinelerindendir. Bunu ehli olanlar dışındakilerden sakla... ”

25- İsbat-ul Hüdat , c. 7, s. 137:

Fazl b. Şazan “ İsbat-ur Rec’at ” adlı kitabında;

Ebu Hamza Sumali’den:

İmam Cafer-i Sadık aleyhi’s-selâm ’ın şöyle buyurduğunu nakleder: Hz. Resulullah sallallâhu aleyhi ve alih Hz. Ali aleyhi’s-selâm ’a buyurdu ki: “ Bil ki, benim oğlum sana ve senin Şiilerine dünyada zulmedenlerden intikam alacak. Allah da ahirette onları azaplandıracaktır. ” Selman dedi ki: “Kimdir o ey Allah’ın Resulü?” Buyurdu ki: “ Oğlum Hüseyin’in dokuzuncu evladı... O uzun bir gaybetten sonra zuhur edecek. Allah’ın emrini ortaya çıkaracak, Allah’ın dinini izhar edecek ve Allah’ın düşmanlarından intikam alacaktır. Yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolduğu gibi, onu adalet ve eşitlikle dolduracaktır. ”

26- Kifayet-ul Eser , s. 34:

Ebu Said Hudri’den:

“Resulullah sallallâhu aleyhi ve alih ’den şöyle buyurduğunu duydum:

“ Benden sonra İmamlar on iki tanedir, dokuz tanesi Hüseyin’in soyundandır ve Mehdi onlardandır. ”


[1] - Buhari’de Mehdi aleyhisselam’dan “Hz. İsa aleyhi’s-selâm yere indiğinde ümmetin imamı” diye söz edilmiştir. Bu hadisten maksadın Hz. Mehdi aleyhi’s-selâm olduğunda kimse şüphe etmemiştir.

[2] - Enbiya/105.

[3] - Nur/55.

[4] -Örneğin: Ebu Nuaym’in “ el-Erbaune Hadisen fi Zikr-il Mehdi ” 15. Hadis; Feraid-us Simtayn, el-Havi li-l Fetava , c. 2, s. 63 ve “ Rumuz-ul Ahadis ” s. 508.

[5] - Önreğin: Ebu Nuaym el-Erbaune Hadisen 36. Hadis, “ el-Beyan fi Ahbar-ı Ahir-iz Zaman ” s. 97; Kurtubi “ Tezkire ”, s. 619; “ el-Fusul-ûl Mûhimme ”, s. 280; “ Muhtasaru Tezkiret-il Kurtubi ”, s. 128; Ebu’l Ala-i Attar, “ el-Erbaiun ”, s. 301; Cami-us Sağir , c. 2, s. 377; “ el-Havi li-l Fetava ” s. 64; “ İsaf-ur Rağibin ” s. 150, “ el-Feth-ul Kebir ”, c. 3, s. 48; “ Feraid-us Simtayn ”; “ Sevaik ”, s. 99; “ Sünen-ûl Hûda ”, s. 573; “ Nur-ul Ebsar ” s. 231 ve “ Muntahabu Kenz-il Ummal ”, c. 6, s. 30.