6. BÖLÜM

 

SÜNNİ  ALİMLERİN NAKLETTİKLERİ HADİSLER

Abullah Bin Mes’ud’dan Naklolunanlar:

1- ...Mesrük’tan: Bizler ibn-i Mesud’un yanında idik. Birisi şöyle sordu. Peygamberiniz kendisinden sonraki halifelerin kaç tane olduğunu size söyeldi mi?

İbn-I Mesud dedi ki: Evet. Bunu senden önce bana kimse sormadı. Ve sen kaviminin en yaşlısısın. Peygamberden duydum ki şöyle buyurdu: Onlar benden sonra Musa aleyhisselam’ın nakiplerinin sayısı kadardır.

2- Mesruk der ki: Abdullah bin Mes’ud’un yanında oturmustuk ve o bize Kur’an okuyordu. Birisi şöyle dedi: Ey Abdurrahman’ın babası. Resulullah’a sordunuz mu kendisinden sonra ümmetinde kaç tane halife gelecek? Dedi ki: Ben lrak’a geldiğimden beri bu soruyu bana sadece sen sordun. Evet, Ressulullah’a sorduk. Buyurdu ki: “Beni İsrâil’in nakiplerinin sayısı olan oniki tane”[1]

3- Kays bin Abd der ki: Bir bedevi, Abdullah bin Mes’dun bulunduğu yere geldi: Onun yarenleri de yanındaydı. Dedi ki: Abdullah bin Mes’ud içinizde mi? Onlar bedeviye onu işaret ettiler. Abdullah ona dedi ki: Onu buldun, isteğin nedir? Dedi ki: Ben sana birşey soracağım. Eğer onu Resulullah’tan duyduysan bize söyle!

Peygamberiniz size kendisinden sonra kaç halife geleceğini söyledi mi? Şöyle dedi: Ben Irak’a geldiğimden beri kimse bana bunu sormadı. Evet, şöyle buyurdu: Benden [sonraki] halifeler oniki tanedir, tıpkı Beni İsrail’in nakipleri kadar.”

4- Mesrük’tan: Der ki: Akşamdan sonra ibn-i Mes’udun yanında oturmuştuk ve o bize Kur’an öğretiyordu. Birisi ona şöyle sordu: Ey Ebu Abdurrahman! Bu ümmetin kaç tane halifesi olacağını peygambere sordum mu? Dedi ki: Ben Irak’a geldiğimden beri kimse bana bu soruyu sormadı. Evet, buyurdu ki: “Haliefleriniz, Beni İsrail’in nakipleri sayısı olan oniki tanedirler.”

Enes Bin Mâlik’ten Naklolunanlar

6- Abdüsselam bin Haşim el Bezzâz’dan, onun Meşaci oğullarının kölesi Abdullah bin Ebu Ümeyye’den onunda Yezide er Rukâşi’den naklettiğine göre Malik bin Enes dedi ki: Resulullah şöyle buyurdu: “Kureyşten oniki rehber varoldukça, bu iş devam edecektir.

[Bu onikisinden sonra yeryüzünde kıyamet kopacaktır.]

Sad bin Vakkas’ın kızkardeşinin oğlu Câbir bin Semre-i Sevai’den naklolunan rivayetler

7- Esved bin Said-i Hemdanî’nin Cabir bin Semre’den naklettiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve âlih) şöyle buyurdu: “Bu ümmetin içinde Kureyş’ten oniki halife olduğu sürece ümmetin dini sağlam olacak ve düşmanlarına galebe çalacaktır.” Kureyşlilerin birçoğu onun evine gelerek dediler ki: Peki ondan sonra ne olacak? Buyurdu ki: “Sonra karışıklıklar çıkacak.”

8- Osman bin ebi Şeybe’den, o Cerir den, o da Huseyn bin Abdurrahman’dan nakleder ki Cabir bin Semre şöyle dedi: Resulullah’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Benden sonra oniki emir gelecektir.” Şöyle devamı eder. Sonra birşeyler daha dedi ama ben anlamadım. Orada olanlara ve bana en yakın olan babama sorduğumda dedi ki: Peygamber şöyle buyurdu: “Hepsi Kureyş’tendir”.

9- Amir bin Sâ’d der ki: Kölem Nafi ile birlikte Cabir bin Semre’ye mektup yazarak Resulullah’dan duyduğu bir sözü bize yazmasını istedim. O bize şöyle yazdı: Esleminin[2] recmedilerek öldürüldüğü cuma gününün yatsı vakti Resulullah şöyle buyurdu: “Halkın içinde hepsi Kureyş’ten olan oniki halife olduğu sürece bu din ayakta duracaktır...”

Aynı hadis Muhacir bin Mismar’ dan da naklolunmustur.

10- Abdülmelik bin Ümeyr şöyle der: Cabir bin Semre dedi ki: Resulullah’ın şöyle buyurduğunu duydum: Oniki halife ayakta oldukları sürece, bu din ayakta kalacaktır. Sonra birşey daha buyurdu ama ben anlayamadım. Babama sorduğumda dedi ki: Resulullah şöyle buyurdu: “Hepsi Kureyştendir.”

11- Ziyad bin Alâka, Cabir bin Semre es Sevaî’den nakleder ki Resulullah şöyle buyurdu: “Benden sonra oniki emir gelecektir.” Sonra sesini alcalttı. Ben de babama sorduğumda şöyle dedi: Resulullah şöyle buyurdu “Hepsi Kureyş’tendir.”

12- Halef bin Velid İsrail’den o da Simak’dan nakleder ki: Cabir bin Semre dedi ki: Resulullah’dan duydum ki şöyle buyurdu: “Benden sonra oniki emir gelecektir.” Sonra bir cümle daha buyurdu ama ben anlayamadım. Oradakilere dedim ki: Ne buyurdu o? Dediler ki şöyle buyurdu: “Hepsi Kureyş’tendir”.

13- Şâ’bi, Cabir bin Semre: Sevaî’den nakleder ki şöyle dedi: Arefe gününde Resulullah bize bir hutbe okuyarak buyurdu ki: Onikisinin malikliği boyunca bu din; güçlü, aziz ve galip olup düşmanlarını yenecek ve dinde birinin ayrılması ona zarar vermeyecektir.” Cabir der ki: Halk birşeyler konuşuyordu da anlayamadım. Babama dedim ki: Babacığım Rasulullah’ın “Hepsi” ile birlikte ne buyurduğunu  duydun  mu? Dedi ki şöyle buyurdu: “Hepsi Kureyştendir.” Aynı hadisin benzeri Ziyad bin Hayseme’ den de naklolunur.

14- Ali bin Câ’d’ın hadisinden, o Züheyr’den nakleder ki Ziyâd bin Alâkâ, Semmâk ve Husayn hepsi Cabir bin Semre-i Sevâi’den naklederler ki Resulullah şöyle buyurdu: Benden sonra oniki emir gelecektir. -yalnız Husayn nakleder ki oniki halife gelecektir- Sonra birşey daha buyurdu ama ben anlayamadım. Babamdan sorduğum da dedi ki şöyle buyurdu: hepsi Kureyştendir.

15- Şâ’bi’nin Cabir bin Semre’den naklettiğine göre peygamber şöyle buyurdu: “Oniki halife var oldukça bu din galiptir ve kimise ona zarar veremez.” Sonra bir kelime daha dedi ama ben anlayamadım. Babama sorduğumde dedi ki şöyle buyurdu: “Hepsi Kureyş’tendir”.

16- Simâk bin Harb der ki: Cabir bin Semre şöyle dedi: Resulullah’ın şöyle buyuduğunu duydum: “Bu İslam dini oniki halifeye kadar aziz olacaktır.” Sonra birşey daha dedi ama ben anlayamadım. Babama, ne dediğini sorduğumda dedi ki: Şöyle buyurdu: “Hepsi Kureyştendir”.

17- Mücalid bin Said, Şabi’den nakleder ki Cabir bin Semre şöyle dedi: Resulullah bize hutbe okurken şöyle buyurduğunu duydum: “Bu olay hep aziz ve güçlü olacak ve düşmanlarına galip gelecektir, ta ki oniki halife başta olana kadar, hepsi de...” Daha sonra halkın gürültüsünden ne dediğini anlayamadım. Babama dedim ki: Ey babacağım! “Hepside” kelimesinden sonra ne buyurdu? Dedi ki şöyle buyurdu: Hepside Kureyştendir.”

18- Abdülmelik bin Ümeyr, Cabir bin Semre’den nakleder ki şöyle dedi: Babamla birlikte Resulullah’ın yanına girdiğimizde şöyle buyurduğunu duydum: “Oniki emir veya oniki halife ayakta olduğu sürece bu ümmet bu dine sarılacaktır.” Daha sonra sesini alçalttı, babam ona benden daha yakın idi. Dışarı çıktığımızda O, sesini alçalttığında ne dedi? Diye sorunca. Dedi ki: şöyle buyurdu: “Hepsi de Kureyştendir.”

19- Husayn bin Abdurrahman, Cabir bin Semre’den nakleder ki şöyle dedi: Resulullah (sallallahu aleyhi ve âlih)’in şöyle buyurduğunu duydum: “Benden sonra ümmetimde oniki emir gelecektir” Sonra birşey daha dedi ama ben duymadım. Kavmime ve benden daha yakın olan babama sorduğumda dedi ki şöyle buyurdu: “Hepsi de Kureyş’tendir”

20- Amir bin Sad, İbn-i Semre’ye şöyle sordu: Resulullah’dan duyduğun hadisi bize yaz, o da şöyle yazdı: Resulullah’dan duydum ki şöyle buyurdu: “Kureyşten oniki halife olduğu sürece bu din hep ayakta kalacaktır.”

Ebu Cuhayfe’den Naklolunan Hadis

21- Yunus bin Ebu Yâ’ûr, Aun bin Ebu Cuhayfe’den nakleder ki şöyle dedi: Babam dedi ki: Resulullah’ın yanında idik ve amacamda onun karşısında oturmuştu. Resulullah (sallallahu aleyhi ve âlih) şöyle buyurdu: “Kureyşten oniki halife olduğu sürece bu ümmetin işi salah üzerine olacaktır.”

Semre Bin Cündeb’den Naklolunan Hadis

Şâbî- Semre bin Cündeb’den tıpkı bu bölümün başlangıcında Enes bin Malikten naklettiğimiz hadisi Resulullah’dan nakleder.

 

Abdullah Bin Amr Bin Âs’dan Naklolunan Hadisler

22- İbn-i Sirîn, Ebul Hayr’dan o da Abdullah bin Amr’dan nakleder ki... “Halka hüküm sürecek olan oniki kişinin Allah azze ve celle’nin kitabında yazılmış olması kesindir.”

23- Rabiâ bin Seyf der ki: Şufeyy el Asbahi’nin yanından iken bize şöyle dedi: Abdullah bin Amr’dan duydum ki Resulullah şöyle buyurdu: “Benden sonra oniki halife olacaktır.”

24- Ebu Tufeyl der ki: Abdullah bin Amr şöyle dedi: “Ey Ebu Tufeyl! Kâb bin Levi’nin evlatlarından oniki kişiyi say. Ondan sonra nifak ve karışıklıklar çıkacaktır.”

! ! !

Peygamberin oniki kişiyi saydığı ve bunların halife olduğunu buyurduğuna delalet eden sünni rivayetleri oldukça fazladır.

 


[1]- Aynı hadis sünni kaynaklarından Müsned-i Ahmed c.1, s.398 de mevcuttur. (Ç.)

[2]- Mâiz bin Mâlik-i Esleminin zina yaptığı ve recm olunduğu rivayeti Usd-ül Gabe, Sahih-i Müslim ve diger sünni kaynaklarında mevcuttur. (Ç.)

index