الصفحة الماضیة

Yayıncının Önsözü

next

 

Bismillahirrahmanirrahim

 

Şüphesiz İslam hüküm ve inançlarının doğruluğu, bunların ve özellikle gayp ve gelecekle ilgili şeylerin, muteber İslami kaynaklarda gelmiş olmasına bağlıdır.

İmamiyye Şiası, gaybi konulardan ve kıyamet olayla-rından sayılan ric'at inancına da muteber kaynaklarda Resulullah'tan (sallallah'u aleyhi ve âlih) ve onun Ehlibeyt'-inden (aleyhimusselam) nakledilen sahih ve mütevatir hadislerle delil getirmiştir. Ayrıca bu mektep, ric'atin sübutuna icma etmiş ve meşhur şahsiyetler ve yazarlarca bu inanç bu mektebin zaruriyatından sayılmıştır; işte bu ikisi İmamiyye Şiası'nın ric'at inancının doğruluğuna getirdiği en önemli delildir.

İmamiyye Şiası, "binlerce oldukları halde, ölüm kor-kusundan dolayı yurtlarından çıkıp gidenler", "evlerinin duvarları çatıları üzerine çökmüş (alt üst olmuş) bir kasabaya uğrayan", "kendilerini yıldırım çarpan", "Ashab-ı Kehf", "Zulkarneyn" ve diğerleri gibi geçmiş ümmetlerde dünyaya dönüldüğüne veya kıyametten önce özel haşra delalet eden "O gün her ümmetten ayetlerimizi yalan-layanlardan bir cemaat haşrederiz" ayeti gibi sarih ayetlerle veya "Helak ettiğimiz bir ülkeye artık yaşa-mak haramdır. Onlar bir daha geri dönemezler" gibi ayetlerin tefsirindeki güvenilir hadislerin yardımıyla, dünya hayatından ahiret hayatına göçen bazı kişilerin kıyametten önce dünya hayatına döndüğüne ve döne-ceklerine delalet eden Kur'an ayetleriyle ric'at inancının mümkün olduğuna delil gösterilmiştir.

Resulullah sallallah'u aleyhi ve âlih'in Ehlibeyti'nden olan hidayet İmamlarının bize haber verdiği bu olağan üstü durumun hedefi şu olabilir: Biz, Allah'ın adaletinin, rahmeti kadar geniş ve mutlak olduğunu, zaman ve mekanın onu sınırlandıramayacağını, onun geçmişte, şimdiki zamanda ve gelecekte asıl olduğunu ve zamanı O'nun yarattığını bildiğimizde ric'atin de ilahi adaletin gerçekleşmesi için olağan üstü bir örnek olduğunu görürüz. Çünkü ric'atin anlamı şudur: Allah Teala, ölenlerden, imanlarında halis olanlarla küfürlerinde halis olanlardan bir grubu dünyaya döndürecek, böylece Âl-i Muhammed'in Mehdi'si (aleyhisselam) kıyam edince hak üzere olanlar, batıl üzere olanlardan intikam alacak ve o gün, Allah Teala'nın, "Doğru iseniz bu fetih ne zaman? diyorlar. De ki: Fetih günü (gelince, şimdi) inkar eden-lere (o zaman) inanmaları fayda vermez ve kendilerine mühlet de verilmez" buyruğuyla haber verdiği fetih günüdür ve yine o gün Allah'ın, peygamberlere ve mümin-lere yardımı vaadının gerçekleşeceği gündür: "Elbette biz elçilerimize ve inananlara hem dünya hayatında, hem şahidlerin (şahitliğe) duracakları günde yardım ede-riz."

Ric'at inancı, İmamiyye Şiası'nın kınanması için bir bahane edilmiş ve hatta bazı muhalifler ric'at inancını çirkin günahlardan saymışlardır. Oysa Kur'an-ı Kerim'de, te'vil ve yorum kabul etmeyecek net bir şekilde, ric'atin olabileceği ve bunun, Hz. İsa'nın (aleyhisselam) yere inişi, Deccal ve Süfyani'nin çıkışı gibi Müslümanların arasında yaygın olan ve bunlara inanmaları, zaruri İslam hüküm-lerinden hiçbirini en küçük bir şekilde inkâr etmeyi gerektirmeyen kıyamet alametlerinden olduğu vurgulan-mıştır. Ve dahası, ric'at, kıyamet günü diriliş gibi Allah'ın kapsayıcı gücünün delili, peygamber efendimizin ve Ehlibeyt'inin (aleyhimusselam) mucizelerinden sayılabilecek olağan üstü şeylerden biridir.

Dolayısıyla, bu inancın temel kaynaklarını açıklayıp bu konuda bazılarının zihnine takılan yanlışlıkları gidermek amacıyla yayın evimiz, halkımızı aydınlatmak için Kur'an-ı Kerim ayetlerine, Resulullah sallallah'u aleyhi ve âlih ve tertemiz Ehlibeyt'inden (aleyhimusselam) nakledilen müstefiz hadislere dayanarak ric'atin tanımı, delilleri ve hükümlerini içeren bu konuyu altı bölümde incelemiştir. Bu doğrultuda Allah'tan hiç kesilmeyen yardım ve lütuflarını niyaz ederiz. Bu çalışmamızın okuyucularımıza yararlı olması ümidiyle...

 

 Doğrusu başarı sahibi Allah'tır  

 

    index