Velayet ve Diyanet
Siyasal İslam Düşüncesi
Üzerine Bir Araştırma
İÇİNDEKİLER

 

Back Index

 

Bu esas üzere fakihin merciiyyet nüktesi fıkıhtaki uzmanlığı ve şer’i kaynaklardan ilahi hükmü istinbat edebilme gücüdür. Oysa rehberlik nüktesi bu işin yanı sıra toplumu İslami değer ve ölçüler üzere idare edebilme gücünü de gerektirmektedir.

Bu yüzden bir insan daha fazla fıkhi gücü sebebiyle başka bir fakihten merciiyyet hususunda daha üstün görülebilir. [215] Ama diğeri de toplumu idare hususunda bundan daha üstün bir güce sahip olabilir. Bu nitelikler esasınca merciiyetin rehberlikten ayırt edilmesi makul ve hatta bazı hususlarda gereklidir.

 

Rehberin ve Taklit Merciinin Birden Fazla Oluşu

İkinci soruya, yani rehber ve merciin birden çok oluşu, birliği ve birbirinden ayrılma imkanından sonra dikkat etmek gerekir ki merci olan birine müracaat etmek, cahilin alime ve uzman olmayan birinin uzman birine müracaat etmesi gibi İslam toplumunda çeşitli merci ve birden fazla uzmanların varlığı da mümkün, hatta daha iyidir. Böylece herkes rahat bir şekilde onlara müracaat edebilir ve hükümlerini elde edebilir. Ama İslami toplumu idare ve rehberlik meselesi toplum düzeniyle irtibatlı olduğundan, bu konudaki karar alma merkezlerinin çokluğu kargaşalıklara sebep olduğundan ve rehbere itaat etmek herkese, hatta diğer fakihlere bile farz olduğundan kaide gereği rehber bir kişi olmalıdır. Özellikle de söylendiği gibi İslam’a göre ülke ve topraklar tektir. İslam toprakları tek bir ülke telakki edilmektedir. Elbette özel şartlarda bir takım maslahatlar bölgesel rehberliğin veya rehberlik hakkında başka türlerin varlığını da gerektirebilir. Ama her haliyle bütün bu rehberler uyum içinde olmalı ve tek düze amel etmelidir ki İslam ümmeti ayrılığa düşmesin. Nitekim çeşitli mercilerin fetvasının bir olması da gerekmemektedir. Her fakih kendi tesbiti esasınca istinbat kuralları üzere fetva verir.

O halde rehberlikte ilk kaide vahdet ve merciiyette ilk kaide ise taaddüttür (birden çok oluştur). Gerçi her ikisi için de bunun tersi mümkündür. Nitekim onların birliği ve merci olan bir rehberin varlığı da mümkündür.

Üçüncü soru hakkında, yani tüm meselelerde rehberden başkasını taklit etme ilgili olarak şu nükteye teveccüh etmek gerekir ki rehber hüküm anında dış şartların yanı sıra ilahi tümel hükümleri ve İslami sistemleri de göz önünde bulundurmalıdır. Bu makamda kendisi için ölçü olan şey kendi fetvasıdır. Öte yandan dediğimiz gibi rehberin hükmü herkes için itaat ve icra edilmesi gereken hükümlerdir. Dolayısıyla eğer insanlar ferdi ve toplumsal tüm meselelerde rehberden başkasını taklit eder ve öte yandan hükümler hususunda rehbere uyma zorunda olursa bir çok hususta problemle karşı karşıya kalır. Yani rehber toplumsal bir hususta özel bir fetvaya istinat ederek bir hüküm verebilir. Ama kendisi de fetvası başka bir şey olduğu taktirde bu hükmü vermeyeceğine yakin ederse aynı zamanda insanların taklit merciinin fetvası da o diğer hüküm olursa bu taktirde insanlar nasıl rehbere itaat etmek zorunda kalabilir?

Bu probleme teveccühen öyle anlaşılıyor ki rehbere itaat herkese farz olduğundan ve hükmünü çiğnemenin tüm fakihlerce merdud sayıldığından dolayı insanlar toplumsal meselelerde rehberden başkasını taklit edemez ve birinci soruya cevap olarak söylenen şeyler ferdi olaylara özgüdür ve insanlar bu sahada rehberden başkasını da taklit edebilir.


 

 

 

 

 

Kaynakça

 

1.      Kur’an-ı Kerim

2.      Nehc’ül-Belağa, (Süphi Salih Nüshası)

3.      İbn-i Faris, Eb’ul-Hasan Amet b. Faris b. Zekeriyya, Mu’cem’ul-Mekais’il-Lugat, Tahkik ve kayıt, Abdusselam Muhammed Hadun, Kum, Dar’ul-Kutub’il-İlmiyye, İsmailiyan Necesi, Bita

4.      Erdebili, el-Mevla Ahmet Mukaddes, Mecme’ul-Faide ve’l-Burhan fi Şerh-i İrşad’il-Ezhan, Kum, Müesseset’un-Neşr’il-İslami, (H. K. 1406)

5.      Ensari, Şeyh-i A’zem Murtaza, Kitab’ul-Kaza ve Şahadat, Kum, Mecme’ul-Fik’il-İslami, 1. Baskı, (h. K. 1415)

6.      Ensari, Şeyh-i A’zem Murtaza, el-Mekasib, Tahir Huşnivis’in hattı, Tebriz (h. K. 1375)

7.      Barut, Muhammed Cemal, el-Mücteme’ul-Medeni, Mufevvemen (anlam ve şekilleri) Halep, Dar’ul-Musaddaka, Miladi, 1995

8.       Behr’ul-Ulum, Seyyid Muhammed, Buluget’ul-Fakih, Tehran, Mektebet’us-Sadık, 4. Baskı, (H. Ş. 1362)

9.      el-Bahreni, Seyyid Haşim Hüseyni, Tefsir’ul-Burhan, Kum, Dar’ul-Kutub’il-İlmiyye, Bita, Tahran Ofset baskı, (H. K. 1375)

10.    Binas, John, Tarih-i Cami-i Edyan, Al-i Asgar Hikmet’in çevirisi, Tahran, İntişarat ve Amuzeşi İnkılab-i İslami, ilmi ve kültürel, 5. baskı, (H. K. 1372)

11.    El-Tusteri, Muhammed Taki, Kamus’ur-Rical, Kum, Müesseset’un-Neşr’il-İslami, 2. baskı, (H. K. 1410)

12.    Cevadi Amuli, Abdullah, Şeriat der Aine-i Marifet, Tehran, Merkez-i Neşr-i Ferhengi-i Reca, 1. baskı, (H. K. 1372)

13.    Cevadi Amuli, Abdullah, Velayet-i Fakih, (Rehberi der İslam) Tehran, Merkez-i Neşr-i Ferhengi Rica, 1. baskı, (H. Ş. 1367)

14.    el-Cebel’ul-Amili, Zeynuddin, Şehid’us-Sani, Mesalik’ul-Efham fi Şer-i Şerayi’il-İslam, Kum, Dar’ul-Mehdi, Bita, (el-yazması ofset)

15.    el-Cevahiri İsmail b. Hammad, es-Sihah Tac’ul-Luget ve’s-Sihah’ul-Arabiyye, Tahkik-u Ahmet Abd’ul-Gafur Attar, Lübnan, Dar’ul-İlm lil Melayin, H. K. 1407

16.    Hairi, Seyyid Kazım, Esas’ul-Hukumet’ul-İslamiyye

17.    Hairi, Seyyid Kazım, Velayet’ul-Emr fi Asr’il-Gaybet, Kum, Mecme’ul-Fikr’il-İslami, H. K. 1414

18.    Hairi Şeyh Murtaza, Salat’il-Cuma

19.    Hairi Yezdi, Mehdi, Hikmet ve Hukumet İntişarati Şadi, Bica, Miladi 1995

20.   el-Hurr’ul-Amili, Vesail’uş-Şia, Tehran, el-Mektebet’ul-İslamiyye, H. K. 1401

21.    El-Huseyni, el-Amili, Seyyid Muhammed Cevat, Miftah’ul-Keramet fi Şerh-i Kavaid’il-Allame, Kum, Müessese-i Al’ul-Beyt li İhya’it-Turas, Bita, Mısır Baskısı nüshasının ofseti

22.   el-Halebi, Ebu’s-Salah, el-Kafi fi’l-Fıkh

23.   el-Hilli, İbn-i İdris, es-Serair

24.   İmam Humeyni, Ruhullah el-Musevi, Kitab’ul-Bey’, Kum, İntişarat-i İsmailiyan, Bita

25.   J. J. Rousseau, Jan Jack, Karardad-i İçtimai, Şekibapur Çevirisi

26.   ez-Zübeydi, Muhammed Murtaza, Tac’ul-Erus min Cevahir’il-Kamus, Beyrut, Mektebet’ul-Hayat, Bita

27.   Suruş, Abdulkerim, Rişe der Ab Est, Nigahi bi Karname-i Kamyab-i Peygamberan, Keyhan-i Ferhengi, 29. sayı

28.   Suruş, Abdulkerim, Kısse-i Erbab-i Marifet, Tahran, Müessesei Ferhengi-i Sırat, H. Ş. 1373

29.   es-Siyuti, ed-Dur’ul-Mensur

30.   Sadr, Seyyid Muhammed Bakır, İktisaduna, Beyrut, Dar’ut-Tearuf lil metbuat, 16. baskı, H. K. 1402

31.    Sedr’ul-Müteellihin, Muhammed b. İbrahim, el-Hikmet’ul-Mütealiye fil Esfar’il-Erbeet’il-Ekliye, Beyrut, Dar-u İhya’it-Turas’il-Arebi, H. K. 1383

32.   Seduk, Muhammed b. Ali b. El-Huseyn, el-Emali

33.   Seduk, Muhammed b. Ali b. El-Huseyn, Uyun-u Ahbar’ir-Rıza (a.s), tek cilt halinde, Kum, Kitapfuruşi-i Tusi, 2. baskı, H. Ş. 1363

34.   Seduk, Muhammed b. Ali b. El-Hüseyn, Kemaluddin ve Temam’un-Ni’met, (İkmal’ud-Din ve İtmam’un-Ni’met)

35.   Seduk, Muhammed b. Ali b. El-Huseyn, Mean’il Ahbar, Ali Ekber el-Gaffari’nin tashihi, Beyrut, Dar’ul-Marifet, H. K. 1399

36.   Seduk, Muhammed b. Ali b. El-Huseyn, Men La Yehzuruh’ul-Fakih, Tahran, Dar’ul-Kutub’il İslamiyye, H. K. 1390

37.   Senai, Mahmut, Azadi-i Fert ve Kudret-i Devlet, Hobbes’in toplumsal ve siyasi inançları hakkında bir tartışma, Loce, Stuart Mill, yazılarının özeti, Tahran, Suhen ve Franklin, H. Ş. 1338

38.   et-Tusi, Şeyh Muhammed b. Muhammed, el-Gaybet

39.   Adil Zahir, el-Uses’ul-Felsefiyye lil İlmaniyye, Beyrut, Dar’us-Saki, Miladi 1993

40.   Ali Abdurrezzak, el-İslam ve Usul’ul-Hukm

41.    el-Firuzabadi, el-Kamus’ul-Muhit, Beyrut, Muesseset’ur-Risalet, H. K. 1407

42.   el-Feyyumi, Misbah’ul-Miz, Muhammed Muhyiddin Abdulhamid’in tashihi, H. K. 1347

43.   Kadı, Ebu’l-Fazl, Hukuk-i Esasi ve Nihad hai siyasi, Tehran, İntişarat-i Danişgahi Tahran, İsfend, H. Ş. 1373

44.   Karpinter, Himferi,  İsa, Hasan Kamşad’ın Çevirisi, Tahran, Yeni kapak, 1. Baskı, H. Ş. 1374

45.   Kitab-i Mukaddes, İncil-i Luka

46.   Kitab-i Mukaddes, Ahd-i Cedid

47.   el-Kerki, Ali b. El-Huseyn, Haşiye-i Muhakkık-i Kerki ber Kavaid, el yazması nüshası

48.   el-Kerki, Ali b. El-Huseyn, Resail’ul-Muhakkık’is-Sani, el-Kerki

49.   el-Kuleyni, Muhammed b. Ya’kub, el-Kafi, Al-i Ekber Gaffari’nin tashihi, Beyrut, Dar’us-Se’b, Dar’ut-Tearuf, 4. baskı,  H. K. 1401

50.   Mutahhari, Murteza, Hatemiyyet, Tahran, İntişarat-i Sadra, 10. baskı, H. Ş. 1375

51.    Mutahhari, Murteza, Hatm-i Nubuvvet, Tehran, İntişarat-i Sadra, 10. baskı, H. Ş. 1375

52.   el-Meclisi, Bihar’ul-Envar, Beyrut, Müesseset’ul-Vefa, H. K. 1403

53.   Meraği, mir Fettah, el-Enavin

54.   Moin, Muhammed, Ferheng-i Farsi-i Moin, Tehran, İntişarat-i Emir-i Kebir, H. K. 1360

55.   el-Mufid, Ebu Abdillah Muhammed b. Muhammed b. En-Nu’man, el-Makna’, Kum, Müesseset’un-Neşr’il-İslami, İkinci baskı, H. K. 1410

56.   Munteziri, Hüseyn Ali, el-Bedr’uz-Zahir, Tekrirat-i Ders-i Ayetullah Burucerdi

57.   Munteziri, Huseyn Ali, Diraset’un fi Velayet’il-Fakih ve Fıkh’id-Devlet’il-İslamiyye, Kum, el-Merkez’ul-Alemi, ed-Diraset’il-İslami, H. K. 1408

58.   Nil, John Setward, Risale-i Derbare-i Azadi, Şeyh İslami’nin Çevirisi, Bongah-i Tercüme ve Neşr-i Kitap, 1338

59.   Necefi, Muhammed Hasan, Cevahir’ul-Kelam fi Şerh-i Şerai’il-İslam, Mahmut Tuçani’nin Tahkiki, Beyrut, Dar-u İhya’it-Turas’il-Arabi, Miladi, 1981

60.   Neraki, Mevla Ahmet, Evaid’ul-Eyyam, Kum Mektebe-i Basireti, el yazması ofset, H. K. 1408

61.    Nuri, Mirza Huseyn, Müstedrek’ül-Vesail, Tehran, el-Mektebet’ul-İslamiyye, Kum, Müessese-i İsmailiyan, Bita, el yazması ofset

62.   Hadevi Tehrani, Mehdi, Porseşha ve Baverha, Cestenha-i Der Kelam-i Cedid, Kum, Müessese-i Ferheng-i Hane-i Hired, H. K. 1378

63.   Hadevi Tehrani, Mehdi, Tehrir’ul-Mekal fi Kulliyat-i İlm’ir-Rical, Tehran, ez-Zehra, H. Ş. 1371

64.   Hadevi Tehrani, Mehdi, Din ve Hüner, Feslname-i Huner, 28. sayı, H. Ş. 1374 baharı

65.   Hadevi Tehrani, Mehdi, Fıkh-i Hükümeti ve Hükümet-i Fıkhi, Vijename-i Risalet, İmam Humeyni’nin vefatının beşinci yıl dönümü münasebetiyle, s. 10-11, Hurdad Ayı, H. Ş. 1373

66.   Hadevi Tehrani, Mehdi, Mebani-i Kelami-i İçtihat, Kum, Müessese-i Ferhengi-i Hane-i Hıred, 1. Baskı, H. Ş. 1377

67.   Hadevi Tehrani, Mehdi, Mekteb ve Nizami İktisadi-i İslam, Kum, Müessese-i Ferheng-i Hane-i Hired, H. Ş. 1378

68.   Hadevi Tehrani, Mehdi, Velayet-i Fakih, Tehran, Kanun-i Endişe-i Cevan, 1. baskı, H. Ş. 1377

69.   Hamedani, Haca Aga Rıza, Misbah’ul-Fakih, Kum, Müessese-i İntişarat-i İslami, Camia-i Müderrisin, H. K. 1416

70.   el-Hindi, Alamuddin Ali Mutteki b. Hisamuddin, Kenz’ul-Ummal fi Sünen’il-Ekval ve’l-Efal, Beyrut, Müesseset’ur-Risalet, H. K. 1405

71.    Hik, John, Felsefe-i Din, Bahauddin Horremşahi’nin Editi, Tahran, İntişarat-i Beyn’el-Mileli-i el-Hüda, H. Ş. 1372

72.   Vaizi, Ahmet, Hukumet-i Dini, Kum, Mirsad, 1. Baskı, H. Ş. 1378

73.    Virr, Robert, Cehan-i Mezhebi, Doktor Abdurrahim Gevahi’nin tercümesi, iki cilt, Tehran, Defter-i Neşr-i Ferheng-i İslami, 1. baskı, H. Ş.  1374

74.   Jenks Edward, Book of English, Law, John Murrag, London, 7949


 

Back Index