الصفحة الماضیة

Yazarın Önsöz

next

 

Bismillahirrahmanirrahim

 

Hamd Allah'a mahsustur. Allah'ın rahmet ve bere-ketleri habibi Muhammed Mustafa'nın (sallallah'u aleyhi ve lih), hidayet zere olan mminlerin ve onun takvalı ashabının zerine olsun.

Gaybi konular ve gelecekle ilgili olaylar, zuhur alametleri ve kıyametle ilgili vakaalar muhaddislerin olduka önem verdikleri konulardandır. Çnk Kur'an-ı Kerim ve Resulullah'ın sallallah'u aleyhi ve lih snneti, bu alemde ölmn, ruh ve bedenin sonu değil, yeni hayata ve eşitli alemlere aılan bir pencere olduğuna delalet etmektedir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmaktadır:

] * * * * [

"İnsan, başıboş bırakılacağını mı sanır? Kendisi döklen meniden bir nutfe (sperma) değil miydi? Sonra kan pıhtısı oldu da (Rabb'i onu) yarattı, ona şekil verdi. Ondan iki ifti; erkeği ve dişiyi var etti. Şimdi bunun (bunları yapan Allah'ın) ölleri diriltme-ğe gc yetmez mi?"[1]

: (): (( ӡ ֿ : ʿ (): . : (): )).

Sad b. Abdullah-ı Eşariden, Bureyde Eslemiye ulaştırdığı senediyle şöyle rivayet edilir: Resulullah sallallahu aleyhi ve lih, Ümmetim Mehdiden mitsizliğe kapıldığı bir zamanda, Mehdi, gneşin doğarken ıkan ilk kısmı gibi onlara gelişiyle, onunla gök ve yeryzndekiler mjdelenince ne yapacaksın? buyurdu. Ben, ya Resu-lullah (sallallahu aleyhi ve lih), ölmden sonra mı olacak? Diye sordum. O hazret (sallallahu aleyhi ve lih), Vallahi, ölmden sonra hidayet, iman ve nur var buyurdu. Ben, ya Resulullah, hangisi (ölmden önceki mi, yoksa ölmden sonraki mi) daha uzun srecek? dedim. Bunun zerine, Sonuncusu kat kat uzun srecek. buyurdu.[2]

Emirulmminin Ali b. Ebutalib buyuruyor ki:

(( ӡ )).

"Ey insanlar! Biz ve siz bki kalmak iin yaratıldık, fani olmak iin değil. Fakat siz bir yurttan başka bir yurda intikal edeceksiniz. O halde döneceğiniz yer iin azık edinin."[3]

Bazı insanların ölmlerinden sonra dnyaya dönece-kleri konusundaki inancımız, sebepsiz ve delilsiz bir inan değildir. Bu inancımız, kitaplarımızı dolduran sahih ve mtevatir rivayetlere, yalandan korunduklarına inandığımız Resulullah sallallah'u aleyhi ve lih'in ve tertemiz Ehlibeyt'inin, sayıları olduka fazla olan hadislerine dayanmaktadır.

Yine bu inancımız, onların icmasına dayanmaktadır; onların icması da Resulullah sallallah'u aleyhi ve lih'in "Sekaleyn hadisi" diye meşhur olan şu buyruğu gereğince bizim iin hccettir:

(( ֡ ֡ )).

"Ben sizin arasınızda öyle bir şey bırakıyorum ki eğer ona sarılacak olursanız asla sapmazsınız; onlardan birisi gökten yere doğru sarkan Allah'ın Kitabı ve diğeri ise itretim, Ehlibeytim'dir; bu ikisi havuzun başında bana ulaşıncaya kadar birbirinden ayrılmazlar. O halde benden sonra bu ikisine nasıl davranacağınıza dikkat edin."[4]

Kur'an-ı Kerim, "O gn her mmetten ayetlerimizi yalanlayanlardan bir cemaat haşrederiz. Onlar (btn inkarcılar) hep bir araya getirilip tutuklanarak (ilahi huzura) sevk edilirler..."[5] buyruğuyla, kıyametten önce bazı öllerin hayata dönş olan özel haşr=dirilişe ve yine aynı surede "...Sr'a frldğ gn göklerde ve yerde bulunan kimseler, hep korku iinde kalır... Hepsi boyun bkerek O'na gelirler."[6] buyruğuyla da sra frldkten sonra kıyamet iin dirilişe işaret etmektedir. Ve bu iki ayetten, özel dirilişin, btn insanların dirileceği kıyamet dirilişinden farklı olduğu, Kitap ve Snnetten anlaşıldığı kadarıyla kıyamet gnnden sonra başka bir diriliş söz konusu olmadığı iin de özel dirilişin kıyametten önce olması gerektiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, bu da, Kitap ve Snnet'in delalet ettiği Deccal'ın zuhuru, Sfyan'nin ıkışı, Hz. İsa aleyhisselam'ın gökten inişi ve gneşin batıdan doğuşu gibi kıyamet alametlerindendir.

] [.

"Binlerce oldukları halde, ölm korkusundan dolayı yurtlarından ıkıp gidenleri görmedin mi? Allah onlara "öln!" dedi (ödler). Sonra onları diriltti."[7] Kur'an-ı Kerim, bunun gibi birka ayette, tevil kabul etmeyecek net bir şekilde, gemiş mmetlerde bazı insan-ların öldkten sonra dnya hayatına döndğne işaret ettiği gibi, Resulullah sallallah'u aleyhi ve lih'in, şu buyruğu, bu mmette de ric'atin mmkn olduğuna delalet etmektedir:

(( ڡ )).

"Sizden öncekilerin gidişatını karış-karış, adım-adım izleyeceksiniz; hatta eğer onlardan biri kertenkelenin deliğine bile girse siz de oraya gireceksiniz."[8]

Kısacası, ric'at inancı, Allah Teala'nın, ahir zamanda, öllerden imanlarında halis olanlarla kfrlerinde halis olanlardan bir grubunu dnyaya döndreceği, böylece batıl zere olanlara karşı hak zere olanlara yardım edeceği anlamındadır. On İki İmam Şiası bu konuda icma etmiştir. Resulullah sallallah'u aleyhi ve lih ve tertemiz Ehlibeyt'inin (aleyhimusselam), ric'at inancını doğruladık-larına delalet eden bunca mtevatir hadisten, masum imamın da bu icmanın ierisinde olduğu bilinmektedir.

Ric'at inancı, Resulullah sallallah'u aleyhi ve lih'in Ehlibeyt'inden (aleyhimusselam) nakledilen rivayetler gereğince Şia mektebinin zaruriyatındandır. Ulema, bu konuda yazmış oldukları kitaplarında, Şia olan veya olmayan birisinin, bu mektebin zaruriyatından birini inkr etmesinin hkmyle ilgili aıklamalarda bulunmuşlardır; fakat biz kitabımızda bunu incelemeyeceğiz.

Ric'at inancı, Allah Teala'nın byk gcne imanın göstergelerindendir. Uzun bir hadiste, Emirulmminin Ali aleyhisselam'ın, İbn-i Kevva-i Harici'nin ric'at hakkında sorduğu soruya verdiği cevabının son bölmnde, "Ey İbn-i Kevva! Allah Teala'nın gcnde şphe etme." buyurduğu rivayet ediliyor.[9]

Ebu Sabah'ın ric'atle ilgili sorusuna ise İmam Bkır aleyhisselam şöyle cevap veriyor: "Bu bir gtr; bu gc Kaderiler'den başkası inkr etmez; bu gc inkr etme."[10] İmam aleyhisselam, Abdurrahman Kasir'e de buna benzer bir cevap vermiştir.[11]

Allah Teala'nın varlıkları yoktan var ettiğine inanan birisi, nasıl olur da O'nun, varlıkları yeniden dnyaya döndrmekten aciz olduğu şphesine kapılabilir! Varlık-ları yoktan var etmeye gc yeten zatın, onları dnyaya döndrmeye pekla gc yeter. Allah Teala buyuruyor ki:

] * * * * [.

"Kendi yaratılışını unutarak bize bir misal verdi: Şu rmş kemikleri kim diriltecek? dedi. De ki: Onları ilk defa yaratan diriltecek. O, her yaratmayı bilir. O size yeşil ağatan ateş yaptı da siz ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratamaz mı? Elbette yaratır. O, ok bilen yaratıcıdır. O'nun işi, bir şeyi(n olmasını) istedi mi ona, sadece ol' demektir, hemen oluverir."[12]

İşte bu ric'ate inananlar kınanmış, bu inan efsane ve tenash sayılmış, buna inananların İslam ve dinden ıktıkları söylenmiş, bu inan, Abdullah b. Seba'nın iftiralarından birisi bilinmiş ve bunun gibi akla gelenler hi her şey ekinilmeden asil İslam medresesi aleyhine söylenmiştir. Biz, ric'at inancının kendilerine sabit olmadığı bahanesiyle bazı öllerin ölmlerinden sonra dnya hayatına döneceklerine inanmayanlara hak veremeyiz; nk onlara dşen vazife, mtevatir hadislere ve aık nasslara dayanarak ric'ate inananları kınamak değil, aksine, konuyu araştırmak, sorup soruşturmak ve bilenlere mracaat etmektir; zira bilmeyenin bilene karşı hccet ve delili olamaz.

Burada, gayb haberleri ve gelecekte vuku bulacak olayları inkr edenlere soruyoruz ki, ölmden sonra dnya hayatına dönlmeyeceğine deliliniz nedir? Ve bu görşnz dayandırdığınız kaynak nedir? Acaba sizden biriniz geleceğe gitmiş, onun derinliklerine inmiş ve hakikate vakıf olduktan sonra geri dönerek Kur'an-ı Kerim ve Resulullah'ın Ehlibeyti'nin (aleyhimusselam)  haber verdi-ği şeylerden hibirinin olmadığını mı bildirmiştir?

Biz bu kitapta, ric'at inancının, Ehlibeyt İmamları'ndan (aleyhimusselam) ulaşan hadislere ve ulemanın buyruğuna uygun olarak aıklık kazanması iin bu alanda delil olarak getirilen Kur'an ayetleri, hadisler, icma ve diğer karinelere değinecek, ric'atin hedefini, ric'ati inkr edenlerin hkmn, ulemanın istidlallerinden bazılarını ve bu konu etrafında söz konusu edilen eleştirilere reddiyelerini beyan edeceğiz inşallah. 

 

Önce de sonra da emir Allah'ındır 

[1] - Kıyamet, 36-40.

[2] - Bihar-ul Envar, -Meclisi- c.53, s.65/56. Tahran-Mektebet-ul İslam basımı.

[3] - el-İrşad -Şeyh Mufid-, c.1, s.338. Kum-Âl-i Beyt incelemesi.

[4] - Snen-i Tirmizi -Menakıb kitabı-, s.663/3786 ve 3788. Ahmet Muhammed Şakir incelemesi. Dar-ul Kutub-it Turas-il Arabi basımı. Mstedrek-ul Hakim, c.3, s.148 Hindistan-Haydarabad basımı.

[5] - Neml, 82-84.

[6] - Neml, 87.

[7] - Bakara, 243.

[8] - Kenz-ul Ummal -Muttaki Hindi-, c.11, s.134/30924, "er-Risale" basımı.

[9] - Bihar-ul Envar, c.53, s.74.

[10] - Aynı kaynak, s.72/71.

[11] - Aynı kaynak, s.74/73.

[12] - Ysn, 78-82.

 

index